top of page
4.jpg

  YASAL  

  • Çerez Kullanımı
    Sayfa No: 1 Web Sitemizde Çerez Kullanımı: www.hukd.org.tr sitesinde çerez(ler) kullanılmamaktadır. Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği
  • Aydınlatma metni
    KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ İşbu yazı yoluyla internet sitemizi ziyaret eden sizleri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (kısaca “Kanun”) gereğince bilgilendirilmekteyiz. İşbu Aydınlatma Metni, üyelerimizden ve ziyaretçilerimizden toplanan kişisel verilerin kaydedilmesi, işlenmesi, paylaşılması, üçüncü taraflara aktarılması, saklanması, silinmesi ve imhası süreçleri ile bunlara ilişkin ilkelerimiz hakkında üyelerimizin ve ziyaretçilerimizin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. 1. Veri Sorumlusu “Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği” (kısaca “HUKD”) Tebligat adresi: Zafer SB Mah. Yalçın Yolu Cad. No: 1/1A/Z08 Gaziemir – İzmir”, Kanun kapsamında “Veri Sorumlusudur”. 2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla Toplanacak ve İşlenecek Kişisel veriler, Dernek Tüzüğümüzde yer alan ve aşağıda belirtilen amaçlar, çalışma konuları ve çalışma biçimi altında belirtilen çalışmalar için kullanılacaktır. Hiçbir durumda verinin alınması ile ilgili olan ve verinin alındığı mecrada aydınlatma metninde belirtilen amacın dışında kullanılmayacaktır. Derneğin Amacı, Çalışma Konuları Ve Çalışma Biçimi Amaç Havacılık ve uzay sektörünün gelişmesine katkıda bulunmaktır. Çalışma Konuları Sektörde faaliyet gösteren Türk ve yabancı havacılık ve uzay teknolojileri sanayicilerine; mesleki, sosyal, teknik ve ekonomik yönlerden rehberlik etmek, ülke havacılığının gelişmesine, yüksek teknoloji sivil ve askeri havacılık ve uzay sektöründe dünya pazarlarında kalite, standart ve maliyet yönünden rekabet gücü üstün mamul üretimi hedefinin gerçekleştirilmesine, savunma sanayinde ülke içinde yerli katkı payının arttırılmasına ve dış pazarlarda ihracat imkanları oluşturulmasına katkıda bulunmak, iç piyasada ve havacılık ve uzay sektöründe Türkiye’nin katılmış olduğu ortak üretim programlarında ülkemize yatırımların ve üretim teknolojilerinin kazandırılması için her türlü girişimlerde bulunmak, mevcut sektör temsilcilerinin yeni ürün ve metotlar geliştirmesine destek olmak, havacılık ve uzay konusunda teknik eğitim veren kurumları desteklemek, eğitim ihtiyacının karşılanmasına, eğitim kalitesinin arttırılmasına aracılık etmek ve üyeleri arasında dayanışmayı sağlamaktır. Çalışma Biçimi A. Ana Stratejiler (1) Havacılık ve uzay sektöründe sivil ve askeri uçakların ve ilgili parçalarının üretim teknolojilerinin gelişmesini teşvik edici alınması gerekli önlem ve tedbirleri tespit ve temine yönelik çalışma prensiplerini ilgili makamlara aktarmak, bu girişimlerin takipçisi olmak, (2) Havacılık ve uzay sektöründe üretim standardını ve kalitesini tespit ve temine, ayrıca belgelendirmeye yönelik çalışma prensiplerini ilgili makamlara aktarmak, bu girişimlerin takipçisi olmak, (3) Havacılık ve uzay sektöründe teknolojik gelişmeleri ve bilgileri toplamak bu hususlarda ilgili rapor, dergi ve neşriyatı takip ederek uygulama ile ilgili prensip kararlarını tespit etmek, (4) Çevrenin korunmasına yönelik çalışmalara katılmak, bu çalışmalarda elde edilen bilgilere dayalı prensipler oluşturmak, bu bağlamda derneğimizin üyesi sanayicileri bilinçlendirmek ve bu yöndeki uygulamaların özendirilmesini sağlamak, (5) Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile koordine ederek, havacılık ve uzay sektöründeki sanayicilerin savunma projelerinde yer almalarını sağlamak, (6) Ülkemizde ve dünyada kurulu diğer havacılık ve uzay kümelenmeleri ile işbirlikleri başlatmak ve geliştirmek, teknoloji transferi ve ortak yatırım konularında birlikte çalışmak, (7) Kümenin sürekliliğini sağlamak, (8) Havacılık ve uzay alanında eğitime destek olmak, kalifiye işgücü yetiştirilmesine ve yetişmiş iş gücüne istihdam yaratmaya aracı olmak, (9) Amaç ve çalışma konularına yönelik gerekli diğer çalışmaları yapmak. B. Teknik Dayanışma (1) Kuruluşların müşterek ihtiyaçlarının temini ve tedarikinde uygulanacak norm ve prensipleri tespit etmek, (2) Kuruluşların teknik, teknolojik ve işletme problemlerine çözüm getirecek tedbir ve çarelerin tespit ve tayinine çalışmak, (3) Yedek parça, yardımcı malzeme, makine, teçhizat ve malzemelerin sipariş ve imalatına esas teşkil eden spesifikasyon tespiti ve dış ticaret işlemlerinde kolaylık ve sürat sağlanmasına çalışmak, (4) Gerektiğinde teknik eleman tedarikinde ve eğitiminde yardımlaşmayı sağlamak, (5) Masrafların ve maliyetin asgariye indirilmesi konusunda araştırmalar yapmak ve bunların sonuçlarını üyelerin istifadesine arz etmek, (6) Üretimin standartlarına uygun olmasını sağlayacak tedbirleri tespit ile bunları üyelerin istifadesine arz etmek, uyulmasını sağlamak ve standartların hazırlanmasında ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğini temin etmek, (7) Amaç ve faaliyetleri için radyo ve televizyon, gazete, dergi, kitap, broşür gibi yayın vasıtalarından istifade ve toplantılar, kurslar, seminerler, konferanslar ve kongreler tertip etmek, (8) Resmi mercilerce Derneğe verilecek görevleri yerine getirmek. 3. Hangi Kişisel Verileriniz İşlenecek Aşağıdakilerle sınırlı olmamak ve bunlar örnekleyici olmak kaydı ile sizinle kurulacak hukuki ilişkiye veya yapılacak işleme göre aşağıdaki verileriniz işlenecektir: a. Bize iletmiş olduğunuz ve/veya internet sitenizde veya diğer kanallarda ilan ettiğiniz iletişim bilgileriniz, b. İnternet sitemize ve burada bağlantısı verilen sosyal medya hesaplarımıza yüklediğiniz veya gönderdiğiniz her türlü veri, fotoğraf, paylaşım vb. c. İlgilendiğiniz eğitimler, danışmanlıklar, projeler ve ilgili hizmetler için kullanılacak kişisel veriler d. İnternet sitemize ulaşmak için kullandığınız tarayıcı, üzerinden geldiğiniz internet sitesi veya uygulama gibi bilgiler e. 5651 sayılı yasa gereği tutulması zorunlu olan IP, kullanılan protokol ve iletişim kayıtları, f. Ziyaret ettiğiniz alt sayfalar, buralarda harcanan süre vb. kullanım istatistikleri 4. Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabilecek İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlar ve Kanun’un belirlediği şartlara göre: a. Diğer Dernek üyelerimize, üyesi olduğumuz diğer Dernek ve Kuruluşlara b. Dernek amaçları doğrultusunda üye ürün ve hizmetlerinizin tanıtılması amacıyla sınırlı olmak üzere iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize, c. Ticari, mali ve hukuki danışmanlıklar ve denetimler amacıyla danışmanlara ve denetim firmalarına, d. Kampanya, tanıtım ve duyurularımızın yapılabilmesi için bu süreçlerin içinde olan taşeron ve hizmet alınan 3.kişilere, e. İlgili mevzuat çerçevesinde yurt dışında bulunan gerçek veya tüzel 3. kişilere, f. Yalnızca Kanunlarda şart koşulduğu ve kapsamıyla sınırlı olmak üzere yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla yargı mercilerine, g. İnternet sitemiz veya burada bağlantı verilen sosyal medya hesaplarımız üzerinden bir hizmet almakta iseniz bu hizmete ilişkin yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla hizmeti sağlamak için işbirliği yaptığımız tedarikçi ve danışmanlarımızla h. Sitemizle bağlantılı sosyal medya hesapları ile yaptığınız iletişim için yer sağlayıcı veya sistem sağlayıcı olan sosyal medya platformu sahibi şirketlerle i. Veri aktarımı için rızanızı aldığımız diğer alıcılara, açık rızanız ya da Kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde aktarılabilecektir. 5. Kişisel Veri Toplama ve İşlemenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz, Derneğimiz tarafından sağlanan hizmetlere ve faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte, HUKD” veya “HUKD” adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, üyelerimizin üye kayıt beyanları, internet siteleri, sosyal medya mecraları, mobil uygulamaları ayrıca HUKD’ un düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, “HUKD” tarafından, Dernek faaliyetlerimizin sunulabilmesi ve faaliyetlerimizde sürekliliğin sağlanabilmesi, Kanunlarca öngörülen sorumluluklarımızın tam ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla işlenmektedir. 6. Kanun Gereğince Yasal Haklarınız KVKK’nın 11. maddesinde haklarınız yazılı olup, bunlar aşağıdaki gibidir: “HUKD”a yazılı olarak başvurarak, kişisel verilerinizin; a. İşlenip işlenmediğini öğrenme, b. İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d. Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, e. Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, f. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme, g. Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; https://www.hukd.org.tr/kisisel-verilerin-korunmasi adresindeki formu doldurarak, şirketin “HUKD” adresine bizzat getirebilir veya noter kanalı veya iadeli taahhütlü posta yoluyla tebligat adresimize gönderebilir veya formun imzalı bir suretini info@hukd.org.tr mail adresine, şirketin hukd@hs03.kep.tr KEP adresine kayıtlı e-posta göndererek iletebilirsiniz. Talepleriniz, talebinizin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Talebiniz başkası adına yapılacaksa bu konuda almış olduğunuz bir vekaletnamenin ve kimliğinizi doğrular diğer belgelerin başvurunuza eklenmiş olması gerekmektedir. Yukarıdaki aydınlatma metni ve ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel verilerimin Derneğimiz faaliyetleri çerçevesinde ve yukarıda belirtilen amaçlara uygun şekilde işlenmesine ve bu faaliyetlerin yürütülmesi konusunda paylaşılmasına rıza gösteriyorum.
  • KVKK Politikası
    Kişisel Verilerin Korunması Politikası “Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği” (bundan böyle kısaca “HUKD” olarak adlandırılacaktır) olarak herhangi bir şekilde eriştiğimiz gerçek kişilere ait tüm kişisel verilerin korunmasına ve bu kapsamda Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesindeki gereklilikleri tam olarak yerine getirmeyi ilke haline getirmiş bulunuyoruz. İşbu Politika üyelerimizin toplanan kişisel verilerinin toplanması, kaydedilmesi, işlenmesi, paylaşılması, üçüncü taraflara aktarılması, saklanması, silinmesi, imhası ve anonimleştirilmesi süreçleri ile bunlara ilişkin ilkelerimiz hakkında bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. “HUKD”, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince kişisel verilerin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. “HUKD”, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu verilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır. “HUKD”, herhangi bir ihlali fark ettiği anda kullanıcıları bu konuda vakit kaybetmeksizin bilgilendirir, yasalara uygun bir şekilde takibinin yapılmasına olanak tanır ve kişisel verilerin güvenliğini elinden gelen en iyi şekilde sağlar. 1. Kişisel Veri Tanımı İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası' nda kullanılan "Kişisel Veriler " terimi, isim, soy isim, doğum tarihi ve doğum yeri, telefon numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, e-posta adresi gibi bir gerçek kişi ile ilişkilendirilebilen verileri ifade etmektedir. 2. Kişisel Verilerin Toplanmasının Yasal Dayanağı Kullanıcıların kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta Anayasa’nın 20. maddesi, 5651 sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuat ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. 3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri Kişisel verileriniz, Derneğimiz tarafından sağlanan hizmetlere ve faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte, aşağıda daha detaylı sayılan amaçlarla; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, üyelerimizin üye kayıt beyanları, internet siteleri, sosyal medya mecraları, mobil uygulamaları ayrıca HUKD’ un düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. 4. Kişisel Verilerin Kullanıldığı Alanlar Kişisel veriler, Dernek Tüzüğümüzde yer alan ve aşağıda belirtilen amaçlar, çalışma konuları ve çalışma biçimi altında yer alan çalışmalar için kullanılacaktır. Hiçbir durumda verinin alınması ile ilgili olan ve verinin alındığı mecrada aydınlatma metninde belirtilen amacın dışında kullanılmayacaktır. Derneğin Amacı, Çalışma Konuları Ve Çalışma Biçimi Amaç Havacılık ve uzay sektörünün gelişmesine katkıda bulunmaktır. Çalışma Konuları Sektörde faaliyet gösteren Türk ve yabancı havacılık ve uzay teknolojileri sanayicilerine; mesleki, sosyal, teknik ve ekonomik yönlerden rehberlik etmek, ülke havacılığının gelişmesine, yüksek teknoloji sivil ve askeri havacılık ve uzay sektöründe dünya pazarlarında kalite, standart ve maliyet yönünden rekabet gücü üstün mamul üretimi hedefinin gerçekleştirilmesine, savunma sanayinde ülke içinde yerli katkı payının arttırılmasına ve dış pazarlarda ihracat imkanları oluşturulmasına katkıda bulunmak, iç piyasada ve havacılık ve uzay sektöründe Türkiye’nin katılmış olduğu ortak üretim programlarında ülkemize yatırımların ve üretim teknolojilerinin kazandırılması için her türlü girişimlerde bulunmak, mevcut sektör temsilcilerinin yeni ürün ve metotlar geliştirmesine destek olmak, havacılık ve uzay konusunda teknik eğitim veren kurumları desteklemek, eğitim ihtiyacının karşılanmasına, eğitim kalitesinin arttırılmasına aracılık etmek ve üyeleri arasında dayanışmayı sağlamaktır. Çalışma Biçimi A. Ana Stratejiler 1) Havacılık ve uzay sektöründe sivil ve askeri uçakların ve ilgili parçalarının üretim teknolojilerinin gelişmesini teşvik edici alınması gerekli önlem ve tedbirleri tespit ve temine yönelik çalışma prensiplerini ilgili makamlara aktarmak, bu girişimlerin takipçisi olmak, (2) Havacılık ve uzay sektöründe üretim standardını ve kalitesini tespit ve temine, ayrıca belgelendirmeye yönelik çalışma prensiplerini ilgili makamlara aktarmak, bu girişimlerin takipçisi olmak, (3) Havacılık ve uzay sektöründe teknolojik gelişmeleri ve bilgileri toplamak bu hususlarda ilgili rapor, dergi ve neşriyatı takip ederek uygulama ile ilgili prensip kararlarını tespit etmek, (4) Çevrenin korunmasına yönelik çalışmalara katılmak, bu çalışmalarda elde edilen bilgilere dayalı prensipler oluşturmak, bu bağlamda derneğimizin üyesi sanayicileri bilinçlendirmek ve bu yöndeki uygulamaların özendirilmesini sağlamak, (5) Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile koordine ederek, havacılık ve uzay sektöründeki sanayicilerin savunma projelerinde yer almalarını sağlamak, (6) Ülkemizde ve dünyada kurulu diğer havacılık ve uzay kümelenmeleri ile işbirlikleri başlatmak ve geliştirmek, teknoloji transferi ve ortak yatırım konularında birlikte çalışmak, (7) Kümenin sürekliliğini sağlamak, (8) Havacılık ve uzay alanında eğitime destek olmak, kalifiye işgücü yetiştirilmesine ve yetişmiş iş gücüne istihdam yaratmaya aracı olmak, (9) Amaç ve çalışma konularına yönelik gerekli diğer çalışmaları yapmak. B. Teknik Dayanışma (1) Kuruluşların müşterek ihtiyaçlarının temini ve tedarikinde uygulanacak norm ve prensipleri tespit etmek, (2) Kuruluşların teknik, teknolojik ve işletme problemlerine çözüm getirecek tedbir ve çarelerin tespit ve tayinine çalışmak, (3) Yedek parça, yardımcı malzeme, makine, teçhizat ve malzemelerin sipariş ve imalatına esas teşkil eden spesifikasyon tespiti ve dış ticaret işlemlerinde kolaylık ve sürat sağlanmasına çalışmak, (4) Gerektiğinde teknik eleman tedarikinde ve eğitiminde yardımlaşmayı sağlamak, (5) Masrafların ve maliyetin asgariye indirilmesi konusunda araştırmalar yapmak ve bunların sonuçlarını üyelerin istifadesine arz etmek, (6) Üretimin standartlarına uygun olmasını sağlayacak tedbirleri tespit ile bunları üyelerin istifadesine arz etmek, uyulmasını sağlamak ve standartların hazırlanmasında ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğini temin etmek (7) Amaç ve faaliyetleri için radyo ve televizyon, gazete, dergi, kitap, broşür gibi yayın vasıtalarından istifade ve toplantılar, kurslar, seminerler, konferanslar ve kongreler tertip etmek, (8) Resmi mercilerce Derneğe verilecek görevleri yerine getirmek. 5. Kişisel Verilerin Paylaşımı Madde 3. de belirtilen şekillerde temin edilen kişisel veriler, verilen hizmetin amacına yönelik olup, ilke olarak, üçüncü kişilere satılmaz, kiralanmaz ya da başka şekilde kullandırılmaz ve üçüncü kişilerle hiçbir suretle paylaşılmaz. Ancak “HUKD” ilgili hizmetlerin sunulması açısından gerekli ve zorunlu hallerde gerekli tedbirleri alarak ve mevzuatın izin verdiği çerçevede kişisel verileri tedarikçileri, çalışanları, danışmanları, iş ortakları ve ilgili 3. Kişilerle paylaşabilecektir. Bu ilgili 3. Kişiler ilgili mevzuat çerçevesinde yurt dışında bulunan gerçek veya tüzel kişiler olabileceklerdir. Ayrıca, “HUKD” yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili, idari ve resmi makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde HUKD’un uhdesinde bulunan kişisel verileri ilgili yetkili makamlarla paylaşabilir. 6. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kullanıcıların hakları: KVKK uyarınca kişisel verilerinizin; • işlenip işlenmediğini öğrenme, • işlenmişse bilgi talep etme, • işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, • yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, • eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, • KVKK’ nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, • aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, • münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, • KVKK’ ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz. 7. Kişisel Verilerinizin Kaydedilmesine ilişkin Rızanız Sizden toplanan tüm kişisel verileri, yukarıda belirtilen şekilde ve nedenlerle, işbu Politika’ da anlatıldığı gibi, kullanmamızı kabul etmiş olursunuz. Yukarıdaki amaç için elde edilen kişisel veriler, tamamen sizin özgür iradenizle tarafımıza sağlanmaktadır. Kişisel Veri Sahipleri, kişisel verilerini HUKD’a verip vermemekte serbesttir. 8. Politika’nın güncellenmesi Politikamızı ve kişisel verileri işleme şeklimizi muhtelif zamanlarda gözden geçirebilir, tadil edebilir veya yenileyebiliriz. Güncellenmiş Politika’yı www.hukd.org.tr adresinde bulunan internet sitemizden yayımlayacağız. Yenilenen şartlar, yayımlandıkları tarihten itibaren yürürlüğe gireceklerdir. Derneğimiz tarafından atanacak İrtibat Kişisi bu belgenin bulunduğu internet adresinde ilan edilecektir. Kişisel Veri Sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini yazılı olarak, bizzat veya iadeli taahhütlü posta yoluyla, info@hukd.org.tr adresine, şirketin hukd@hs03.kep.tr KEP adresine kayıtlı e-posta gönderilerek iletmelidir. Bu halde 30 gün içerisinde yazılı şekilde cevap verilecektir. Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği Son Güncelleme Tarihi: 10.Haziran.2020
bottom of page